Taisyklės

Šis dokumentas yra sutartis tarp "miestukovos.lt" (toliau - Administratorius) ir Jūsų (toliau - Žaidėjas) dėl naudojimosi interneto svetaine http://miestukovos.lt (toliau - Svetainė), o tai pat ir taisyklės (toliau - Taisyklės), kurių privalo laikytis visi asmenys, apsilankę ir (ar) besinaudojantys Svetainės visomis ir (ar) bet kuria iš joje teikiamų paslaugų, įskaitant ir asmenis, neatlikusius registracijos procedūros.

Norėdami pradėti žaisti žaidimą „miestukovos.lt" Jūs privalote perskaityti ir sutikti su žemiau išdėstytomis žaidimo taisyklėmis bei jų laikytis. Prisijungdami į žaidimą Jūs patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, be jokių išlygų sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

Administratorius turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo. Jei Žaidėjas po Taisyklių pakeitimų prisijungia prie Svetainės, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. Žaidėjui nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Svetaine ir/ar jos teikiamomis paslaugomis.

1. Žaidimo sąvokos

1.1. Žaidimas

Žaidimas "miestukovos.lt" yra nemokamas internetinis žaidimas. Registracija žaidime yra visiškai nemokama ir norint užsiregistruoti tereikia sutikti su šiomis Taisyklėmis.

1.2. Žaidėjai

Užsiregistravęs Žaidime asmuo tampa Žaidimo žaidėju. Kiekvienas asmuo gali būti užsiregistravęs tik vieną kartą.

1.3. Botai

Botais yra laikomi automatiniai skriptai, sukurti Žaidėjo ir/ar kito asmens, kurie simuliuoja aktyvumą Žaidime ar atlieka bet kokius kitus veiksmus Žaidėjo vardu.

1.4. Žaidimo klaidos

Klaida Žaidime yra laikoma spraga Žaidimo kode, leidžianti Žaidėjui ja pasinaudoti su tikslu pagerinti Žaidimo sąlygas sau arba pakenkti kitiems Žaidėjams ar sukelti grėsmę Žaidimo stabilumui.

1.5. Šiose taisyklėse gali būti vartojamos sąvokos, analogiškos Žaidimo Svetainės meniu nurodytoms sąvokoms.

2. Žaidėjo teisės ir įsipareigojimai

2.1. Žaidėjo teisės

2.1.1. Žaidėjas turi teisę naudotis visomis Žaidimo jam suteikiamomis nemokamomis Žaidimo funkcijomis;

2.1.1. Žaidėjui turi būti mažiausiai 18 metų, kad galėtų žaisti šį Žaidimą;

2.1.4. Žaidėjas turi teisę kreiptis į Administratorių dėl Žaidimo taisyklių išaiškinimo ir/ar pažeidimų nustatymo tuo atveju, jeigu taisyklių išaiškinimas ir/ar pažeidimas nėra pateiktas Žaidimo forume ir/arba Žaidėjui;

2.1.5. Žaidėjas turi teisę Žaidime įsigyti papildomas paslaugas Svetainės VIP zonos skiltyje.

2.2. Žaidėjo įsipareigojimai

2.2.1. Žaidėjas įsipareigoja dalyvauti Žaidime vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis;

2.2.2. Žaidėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Administratoriui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Žaidėjas naudojosi Žaidimu ir/ar mokamomis paslaugomis.

2.2.3. Žaidėjas besąlygiškai sutinka ir patvirtina, jog jis pats, o ne Administratorius, atsako už bet kokios informacijos ir duomenų, įskaitant Žaidėjo vartotojo vardą ir slaptažodį, reikalingų Žaidėjui prisijungti prie Žaidimo ar kitaip naudojantis Žaidimu (toliau - Prisijungimo duomenys), slaptumą.

2.2.4. Žaidėjas įsipareigoja užtikrinti Prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Prisijungimo duomenimis Žaidime. Žaidėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Žaidėjo Prisijungimo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Žaidėjo Prisijungimo duomenimis, maksimalia apimtimi kyla Žaidėjui.

2.2.5. Žaidėjas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti Prisijungimo duomenis, kuriuos jis pateikė Administratoriui registruodamasis Žaidime, Prisijungimo duomenims pasikeitus.

2.2.6. Žaidėjai, žaidžiantys Žaidimą tame pačiame Žaidimo pasaulyje ta pačia interneto prieiga, kai sutampa žaidėjų IP adresai, įsipareigoja apie tai pranešti administratoriui adresu [email protected] iš karto po registracijos atlikimo. Laiške, pavadintame "gangsteriai", turi būti nurodyti iš to paties IP adreso žaidžiančių Žaidėjų vardai, žaidimo pasaulis bei bendras IP adresas. Šią procedūrą būtina atlikti pakartotinai kiekvieną kartą tęsiant žaidimą iš naujo prasidėjusiame pasaulyje.

2.2.7. Žaidėjas įsipareigoja turėti ne daugiau kaip vieną registraciją tame pačiame Žaidimo pasaulyje. Jeigu Žaidėjas siekia atlikti antrą registraciją tame pačiame Žaidimo pasaulyje, Žaidėjas įsipareigoja pranešdamas apie šį pasikeitimą prašyti Administratoriaus panaikinti ankstesnę registraciją, suteikiant administratoriui visus prisijungimo duomenis: vartotojo vardą, pasaulį, slaptažodį bei el. pašto adresą, kuriuo registruotas Žaidėjas.

2.2.8. Nustatęs klaidą Žaidime, Žaidėjas įsipareigoja pranešti apie ją Administratoriui adresu [email protected].

3. Administratoriaus teisės ir įsipareigojimai

3.1. Administratoriaus teisės

3.1.1. Administratorius turi teisę gauti atlyginimą už Žaidimo administravimą;

3.1.2. Administratorius turi teisę iš anksto neinformavęs Žaidėjų keisti Žaidimo taisykles;

3.1.3. Administratorius turi teisę atlikti Žaidimo taisymo, koregavimo, ištrynimo, atnaujinimo, techninės profilaktikos darbus be išankstinio Žaidėjų įspėjimo;

3.1.4. Administratorius turi teisę be išankstinio įspėjimo ar iš anksto įspėjant taikyti Žaidėjams sankcijas už šių Taisyklių pažeidimą ar kitokį netinkamą elgesį, galintį sukelti ar sukėlusį neigiamų pasekmių Žaidimo stabilumui ir/ar gerai moralei;

3.1.5. Administratorius turi teisę teikti informacinio pobūdžio pagalbą Žaidėjams visais Žaidimo klausimais;

3.1.6. Administratorius turi teisę bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Žaidėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

3.2. Administratoriaus įsipareigojimai

3.2.1. Administratorius įsipareigoja teikti informaciją Žaidėjams dėl Žaidimo taisyklių išaiškinimo ir/ar pažeidimų nustatymo tuo atveju, jeigu Taisyklių išaiškinimas ir/ar pažeidimas nėra pateiktas Žaidimo forume ir/arba Žaidėjui;

3.2.2. Administratorius įsipareigoja kontroliuoti Žaidimo eigą ir Taisyklių pažeidėjams taikyti šiose Taisyklėse numatytas sankcijas;

3.2.3. Atskleisti Žaidėjo duomenis tretiesiems asmenims.

4. Administratoriaus atsakomybės ribojimas

4.1. Šalys susitaria, jog Administratorius vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Žaidėjo pateikti Prisijungimo duomenys yra teisingi ir išsamūs. Administratorius jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Žaidėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Žaidėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Prisijungimo duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Prisijungimo duomenų jiems pasikeitus.

4.2. Žaidėjas sutinka, kad Administratorius nėra ir nebus atsakingas už Žaidimo veikimo sutrikimus ir dėl to Žaidėjo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

4.3. Žaidėjas supranta ir sutinka su tuo, kad Žaidimas ir/ar jame teikiamos mokamos paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Administratoriaus pusės, jog Žaidimas veiks ir mokamos paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Žaidėjui ar tretiesiems asmenims. Administratorius nėra ir nebus atsakingas už Žaidime esančius neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Žaidėjui ar tretiesiems asmenimis.

4.4. Žaidėjas supranta ir sutinka, kad Administratorius niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Žaidėjo naudojimusi Žaidimu ir jame numatytomis mokamomis paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Žaidėjas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Žaidėjui naudojantis Žaidimu ir/ar mokamomis paslaugomis.

4.5. Žaidėjas supranta, jog visa esanti žaidime informacija pateikta juoko forma ir tokios žaidimo užduotys kaip "Užgrobti Lektuvą" nėra kažkokie agresijos kurstymai.

s 5. Draudžiami veiksmai

5.1. Botai

Botų naudojimas Žaidime yra draudžiamas.

5.2. Įžeidimai bei grasinimai

5.2.1. Bet kokie grasinimai ar įžeidimai Žaidėjams ir/ar Administratoriui Žaidime yra draudžiami.

5.2.2. Draudžiamais grasinimais nelaikomas grasinimas užpulti Žaidime.

5.3. Reklama

Bet kokia reklama, nesuderinta su Administratoriumi, yra draudžiama bet kokia forma įskaitant, bet neapsiribojant informacijos apie žaidėją, žaidėjų klaną ar pilį skelbimo vietose, pavadinimuose ir varduose, nepriklausomai ar reklama yra tekstinio pobūdžio, vizuali, ar garsinė.

5.4. Kiti draudimai

Be aukščiau nurodytų draudimų, taip pat yra draudžiami šie veiksmai, už kuriuos gali būti taikomos sankcijos:

a) Resursų siuntimas kitam Žaidėjui, žaidžiančiam tuo pačiu kompiuteriu;
b) padėjimas kitais būdais Žaidėjui, žaidžiančiam tuo pačiu kompiuteriu;
c) tuo pačiu kompiuteriu žaidžiančių Žaidėjų kartu vykdomi bendri veiksmai prieš kitą Žaidėją;
d) tuo pačiu kompiuteriu žaidžiančių Žaidėjų prisijungimas prie Žaidimo tą pačią valandą;
e) tuo pačiu kompiuteriu žaidžiančių Žaidėjų vykdomi bet kokie veiksmai tarpusavyje;
f) resursų siuntimas Žaidėjui, iš kurio kitas Žaidėjas, žaidžiantis iš to paties kompiuterio, galėtų pagrobti resursus užpuolęs tą Žaidėją;
g) registracija kelis kartus su tikslu šnipinėti kitus Žaidėjus;
h) resursų siuntimas per trečius Žaidėjus (klaidinimas) su galutiniu tikslu persiųsti resursus kitam Žaidėjui, žaidžiančiam iš to paties kompiuterio;
i) bandymas reikalauti Administratoriaus, kad šis suteiktų Žaidėjui išskirtinių teisių žaidime;
j) bandymas gauti kito Žaidėjo konfidencialią informaciją (pavyzdžiui, slaptažodį);
k) Žaidėjų Žaidimo metu gautos informacijos paviešinimas (išskyrus tuos atvejus, kai viešinama Administratoriaus prašymu arba su tikslu parodyti Žaidimo klaidą arba ją taisyti);
l) bandymas žaisti tuo pačiu kompiuteriu naudojant IP slėpimo programas arba proxy serverius;
m) nešvankios ar įžeidžiančio turinio informacijos vartojimas Žaidime;
n) Žaidėjo registracijos pardavimas, pirkimas ar skelbimas apie ketinimą tą padaryti;
o) bet kokio Žaidime įgyto turto pardavinėjimas arba ketinimas parduoti už tikrus pinigus ar jų ekvivalentą (pavyzdžiui, auksinius), keitimas į tikrus daiktus;
p) Žaidėjų klaidinimas pateikiant nuorodas, kurių funkcija yra visai ne ta, kaip skelbia nesąžiningas Žaidėjas, vienokio ar kitokio sandorio Žaidime siūlymas, kurio įsipareigojimai nėra vykdomi, bei kitoks Žaidėjų apgaudinėjimas;
q) Žaidėjui, nustačiusiam klaidą Žaidime, naudojimasis ta klaida;
r) Žaidėjo naudojimasis Žaidimo klaida apie kurią jau yra pranešta Administratoriui, tačiau ji dar neištaisyta.
s) Žaidėjo prisijungimas prie Žaidimo kito Žaidėjo duomenimis su arba be to Žaidėjo žinios ir/ar tiesioginės žalos kitam Žaidėjui arba Žaidimo serveriui padarymas.

t) Taškų pardavinėjimas už žaidiminius pinigus. 6. Sankcijos ir jų taikymas

6.1. Nustačius, jog Žaidėjas pažeidė šias Taisykles, Administratorius turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Žaidėjui panaikinti visą ar dalį Žaidėjo Prisijungimo duomenų, o taip pat ir kitokią informaciją, kurią Žaidėjas bet kokiu būdu pateikia Administratoriui naudodamasis Žaidimu ir/ar jame teikiamomis mokamomis paslaugomis, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Žaidėjui naudotis visomis arba dalimi Žaidimo paslaugomų ir (ar) pasiekti Žaidimą.

6.2. Jei asmuo užsiregistruoja į tą patį Žaidimo pasaulį daugiau nei vieną kartą ir žaidžia Žaidimą keliais Žaidėjais, Administratorius turi teisę visas Žaidėjo registracijas Žaidime panaikinti be išankstinio perspėjimo ir visos Žaidėjo įgytos teisės bei Administratoriaus įsipareigojimai nuo to momento pasibaigia. Žaidėjas supranta ir sutinka, kad Administratorius niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Žaidėjui.

6.3. Žaidėjas, žaidime praleidęs daugiau nei 18 valandų bus įspėjamas, o Žaidime praleidus 21 valandą jam bus apribota galimybė prisijungti prie Žaidimo 6 valandas. Už apribojimo prisijungti prie Žaidimo metu Žaidėjo patirtus nuostolius Administratorius neatsako. Už pakartotinį šių Taisyklių 2.1.2. punkto pažeidimą Žaidėjui gali būti taikomas ilgalaikis apribojimas prisijungti prie Žaidimo arba bet kuri sankcija, numatyta Taisyklių 6.4. punkte.

6.4. Žaidėjui atlikus draudžiamą veiksmą jam gali būti taikomos šios sankcijos:

* Žaidime įgyto turto sumažinimas ar panaikinimas: nesąžiningai įgytų taškų panaikinimas, resursų sumažinimas ar panaikinimas, patirties ar atributų taškų sumažinimas ar panaikinimas.
* laikinas arba ilgalaikis draudimas rašyti žinutes Žaidime;
* laikinas draudimas prisijungti prie Žaidimo be galimybės būti užpultam;
* laikinas draudimas prisijungti prie Žaidimo su galimybe būti užpultam;
* draudimas prisijungti prie Žaidimo iki Žaidimo pabaigos su galimybe būti užpultam;
* Žaidėjo registracijos panaikinimas.
6.5. Administratorius nustatęs pažeidimą neprivalo apie tai informuoti nusižengusio asmens ir neprivalo paaiškinti savo veiksmų (numatytos bausmės).

6.6. Administratoriaus numatyta sankcija gali būti atšaukta tik paties Administratoriaus. Administratoriaus sprendimas nubausti žaidėją yra galutinis ir neginčijamas. Žaidėjui bandant išvengti numatytos sankcijos kreipiantis į kitą Administratorių su prašymu sankciją panaikinti, gali būti taikoma sankcija - Žaidėjo registracijos panaikinimas.

7. Pranešimai apie pažeidimus

Pranešti apie Žaidėjo draudžiamą veiklą galima el. paštu [email protected]. Jei paaiškėja, kad pranešimas buvo klaidingas, su tikslu pakenkti kitam Žaidėjui, pranešusiam Žaidėjui gali būti taikomos sankcijos.

8. Kompensacija

Žaidėjui pritaikius sankciją dėl Taisyklių pažeidimo, jokia kompensacija už iki tol Žaidime sukauptą ar įsigyta turtą (taškus) grąžinama ar perkeliama kitam Žaidėjui nebus.

9. Žaidimo komanda ir kontaktai

9.1. Žaidimo komandą sudaro Žaidimo kūrėjai, Administratoriai bei kiti asmenys tiesiogiai prisidėję prie Žaidimo kūrimo bei palaikymo.

9.2. Vienintelis oficialus el. pašto adresas, kuriuo galima susisiekti su Administratoriumi yra [email protected]. Taip pat galima išdėstyti savo klausimus ar pasiūlymus Žaidimo bendravimo kambaryje. Bet kuriuo atveju Administratorius neprivalo reaguoti į iškeltus klausimus ar problemas, kurių atsakymą galima rasti Žaidimo pagalbos skiltyje arba apie kurias jau buvo diskutuota Žaidimo forume.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Prisijungdamas į žaidimą, asmuo patvirtina, kad susipažino su bendromis http://www.miestukovos.lt naudojimosi taisyklėmis ir privatumo politika, su šiomis Žaidimo Taisyklėmis, su jomis sutinka ir jomis vadovausis.

10.2. Žaidėjas privalo kreipti dėmesį į bet kokį Taisyklių pasikeitimą.

10.3. Taisyklių nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.

10.4. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju, Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.

10.5. Visi tarp Žaidėjo ir Administratoriaus kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Administratoriaus buveinės vietą.